CHÍNH SÁCH ĐA DẠNG

Đặc biệt chú trọng đến việc thiết kế các chính sách tạo động lực cho CB-NV trong từng giai đoạn phù hợp với mục tiêu hoạt động của Công ty, xây dựng sự nghiệp con người Mỹ Thuận Phát gắn liền với sự nghiệp phát triển bền vững của Công ty. Ban Lãnh đạo tạo mọi điều kiện để CB-NV luôn gắn bó và yên tâm làm việc với những chính sách đãi ngộ hấp dẫn, phù hợp.

 

CƠ HỘI RỘNG MỞ

Liên tục tạo dựng các cơ hội & không gian phát triển nghề nghiệp cho các vị trí có đủ năng lực trong Công ty.
Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực tại MTP Group.

CON NGƯỜI LÀ TRUNG TÂM CỦA SỰ PHÁT TRIỂN

Tập đoàn Mỹ Thuận Phát thấu hiểu giá trị của nguồn nhân lực và coi đó là nền tảng cho sự phát triển của Công ty.

Chúng tôi luôn chú trọng việc bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực.

Tin tức & Sự Kiện